Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Projeler

Proje-1

Projenin adı: Akran eğitimi yoluyla klimakterik dönemlerdeki kadınlarda sağlığı geliştirme
Projenin Yürütücüsü: Doç. Dr. Gülbu TANRIVERDİ

Proje-2

hotmail.com/service.svc/s/GetAttachmentThumbnail?id=AQMkADAwATY0MDABLTk5ADYwLTU5NGMtMDACLTAwCgBGAAADM836NZStW02lMWHtB%2B3TKgcAoWNCwIXMQ0WEhaU9%2FtKz2AAAAF%2Fy6fEAAAChY0LAhcxDRYSFpT3%2B0rPYAAAAX%2FMS9AAAAAESABAAKEWuhiHA%2FEC4jhYwYPRGXg%3D%3D&thumbnailType=2&X-OWA-CANARY=vGUZHk1vD0CE1USPonYUw8BuP9RVONQYLCB9oxf6mnBgfe5BB1NoIx_hdhIGu93VKy_GPY-9lM4.&token=156f2070-766f-4c88-81a8-6fc3cef2ec28&owa=outlook.live.com&isc=1">

Türkiye 1985 yılında “Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesini (CEDAW)” imzaladı. Bu sözleşmeye taraf olan devletler, kadınlara karşı her türlü ayrımı kınar, tüm uygun yollardan yararlanarak ve gecikmeksizin kadınlara karşı ayrımı ortadan kaldırıcı bir politika izlemeyi kabul eder ve bu amaçla her türlü önlemi almayı taahhüt eder. Üniversiteler de bir kurum olarak toplumun dinamiklerinden ve cinsiyet farklılıklarından etkilenmektedir. Literatürde, Türkiye’deki akademinin “ev halinin” toplumsal cinsiyet bakışı ile sorgulanması ve kadınların akademideki kırılgan ve güçlü yanlarının ortaya konmasının akademideki eril politika, kültür ve deneyimlerle mücadele edilerek eşitlikçi bir üniversite ortamının yaratılması açısından büyük önem taşıdığı ifade edilmiştir. Cinsiyete dayalı verilerin takibinin cinsiyet eşitliğini teşvik edici önlemler almak açısından da önemli olduğu ve dönemsel gelişimlerin de takip edilmesinin önemi vurgulanmıştır. Bu yükümlülükler doğrultunda Yükseköğretim Kurulu yüklendiği sorumluluk doğrultusunda çalışmalar yapmış, üniversitelerin de bu bağlamda duyarlı olmasını ve çalışmalar yapmasını önermiştir. Yükseköğretim Kurulu’nun 28.05.2015 tarihli Genel Kurul Kararı doğrultusunda üniversitelere yüklediği yükümlülükler arasında: üniversitelerin yöneticilerine, idareci ve akademik personeline toplumsal eşitliği farkındalığı kazandırma; toplumsal cinsiyet eşitliğinin genel kabul görmesi; üniversite ortamında şiddet, cinsel taciz, istismar ve mobbingin azaltılması yer almaktadır. Bu bağlamda projemizin birçok noktada yer alan boşlukları dolduracağı ve üniversitede kadın lehine, toplumsal cinsiyet eşitliğine anlamlı katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.

Projede amacımız, üniversitede toplumsal cinsiyet algısını değiştirmek, kadın olmaktan kaynaklanan her türlü ayrımcılığı azaltmak, yine kadın olmaktan kaynaklanan sorunları saptamak ve çözüm yaklaşımlarını hayata geçirmektir. Bu bağlamda üniversitenin imajını olumlu yönde değiştirmeyi, kadınlar için daha çok tercih edilebilir ve daha güvenli bir üniversite haline dönüştürmeyi hedefliyoruz. 

ÇOMÜ Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Adına

Kadın Dostu Proje Ekibi