Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmelik

21 Mart 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31430

YÖNETMELİK

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ KADIN VE AİLE ÇALIŞMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesi birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim: Üniversite bünyesinde yer alan akademik ve idari birimleri,

b) Çalışma Grubu: Belirlenen alanlarda araştırma, uygulama ve etkinlik yapmak için oluşturulan çalışma gruplarını,

c) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

ç) Merkez: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Müdür: Merkezin Müdürünü,

e) Rektör: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörünü,

f) Senato: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosunu,

g) Üniversite: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; kadın ve aile yaşamındaki sorunlara yönelik bölgesel ve ulusal çerçevede çözümler üretebilmek için; toplumsal, kültürel, ekonomik, politik, hukuki ve sağlık ile ilgili hususlarda faaliyetlerde bulunmak, aynı zamanda kadın ve aile konularına ilişkin çalışmalar yapan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversitenin ilgili birimlerinin işbirliği ile yurt içinde ve yurt dışında kadın ve aile çalışmaları ile ilgili eğitim çalışmaları, araştırma, toplantı, bilimsel inceleme, çalıştay, konferans, yayın, panel, proje ve benzeri çalışmalar yapmak.

b) Kadın araştırmaları konusunda lisansüstü programların açılmasını teşvik etmek, açılan programların başarılı bir şekilde yürütülmesine katkıda bulunmak.

c) Kadın ve aile ile ilgili mevcut sorunları ortaya koymak, çözüm önerileri geliştirmek, bu çözüm önerilerini ilgili kurum, kuruluş ve kamuoyu ile paylaşmak ve bunların uygulanmasını sağlamak.

ç) Kadın ve aile konularında çalışmalar yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim ağı oluşturmak.

d) Kadın ve aile ile ilgili çalışmalar yapan kuruluşların taleplerine katkı sağlamak ve bu kuruluşlarla ortak projeler hazırlamak.

e) Kadının toplumdaki yerini yükseltmeye ve kadın hakları konusunda toplumu bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlerde bulunmak.

f) Toplumsal ve ekonomik kalkınma ile sosyal hayat içerisinde kadının verimliliğini artırmak.

g) Akademik personelin yanında, Üniversite öğrencilerini, Merkezin faaliyet alanıyla ilgili konularda ve ülke ihtiyaçları doğrultusunda araştırmalara ve sosyal sorumluluk projelerine yöneltmek.

ğ) Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere çalışma grupları oluşturmak ve desteklemek.

h) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görevi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün herhangi bir nedenle kesintisiz olarak altı aydan daha fazla süre ile görevi başında bulunmaması halinde görevi kendiliğinden sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör tarafından aynı usulle görevlendirme yapılır. 

(2) Müdür, Merkezin tüm etkinliklerinden Rektöre karşı sorumludur.

(3) Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi üç yıllığına, müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Gerektiğinde Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile yardımcılar değişebilir.

(4) Müdür, görevinin başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından birisi kendisine vekâlet eder. Yardımcıları yoksa ya da mazeretli ise Yönetim Kurulu üyelerinden biri de vekil tayin edilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim ve Danışma Kurullarının üye seçiminde Rektöre öneride bulunmak.

c) Yönetim ve Danışma Kurullarını toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek.

ç) Müdür yardımcıları arasında görev paylaşımı yapmak ve yapılan işleri denetlemek.

d) Merkezin çalışmalarını amaçlarına uygun olarak yürütmek.

e) Araştırma ve proje çalışma ekipleri kurmak, yurt içi ve yurt dışı araştırma merkezleri ile işbirliği yaparak amaca uygun projelerle ilgili karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmak.

f) Merkez organları tarafından alınan kararları uygulamak.

g) Her faaliyet dönemi sonunda, o yıl içerisinde tamamlanan faaliyetlerle ilgili rapor düzenlemek; Rektör, Yönetim ve Danışma Kurullarına sunmak.

ğ) Merkezin çalışmalarını düzenlemek ve Merkezin gelişmesini sağlayacak tedbirleri almak.

h) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcıları dâhil yedi kişiden oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları, Yönetim Kurulunun doğal üyeleridir. Diğer Yönetim Kurulu üyeleri Üniversitenin öğretim elemanları arasından akademik birimlerin temsiline de özen gösterilerek Müdürün önerisiyle üç yıl süre ile Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi dolan üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi bitmeden görevden ayrılan ya da Üniversite dışında altı aydan uzun süreli görevlendirilen kişilerin yerine kalan süre için yeni görevlendirme yapılır.

(2) Müdür, Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısıyla yılda en az iki defa olağan ve gerektiğinde yine Müdürün çağrısıyla olağanüstü toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Üst üste iki olağan toplantıya katılmayan üyenin, Yönetim Kurulu kararı ve Rektörün onayı ile görevi sona ermiş sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yılda en az iki kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında toplanmak.

b) Merkezin amacına uygun çalışma politikalarını belirlemek.

c) Bir sonraki takvim yılı içinde yapılacak her türlü bilimsel, eğitsel ve uygulamalı toplantı ve faaliyetleri belirlemek.

ç) Proje konularını tespit etmek.

d) Yıllık faaliyet raporu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını değerlendirmek.

e) Müdürün önerilerini de dikkate alarak çalışma gruplarını oluşturmak ve çalışmalarını düzenlemek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları ve deneyimi bulunan, Üniversite dışından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen üç kişi ile Müdür ve müdür yardımcıları dahil en fazla altı kişiden oluşur. Süresi biten üye tekrar  görevlendirilebilir. Süresi dolmadan görevinden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak için aynı usulle yenileri görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısıyla yılda en az iki defa olağan ve gerektiğinde yine Müdürün çağrısıyla olağanüstü toplanır. Toplantılar davete icabet eden üyelerle yapılır, toplantı ve karar nisabı aranmaz.  

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ile ilgili önerilerde bulunmak.

b) Merkezin yürüttüğü Üniversite içi ve dışı faaliyetlere katkı sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları ve görevleri

MADDE 14 – (1) Yönetim Kurulu tarafından, Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere gerekli görülen konularda çalışma grupları oluşturulabilir. Bu gruplar yapılacak çalışmanın niteliğine göre, Üniversite içindeki öğretim elemanlarından ve ilgili konuda uzmanlaşmış Üniversite dışındaki diğer kişilerden oluşturulabilir. Çalışma gruplarının görev süreleri Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Görev süresi tamamlanan çalışma grupları, gerçekleştirdikleri faaliyetlerle ilgili raporu Müdüre sunar. Müdür, Yönetim Kurulu adına çalışma gruplarının etkinliklerini izler ve denetler.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 17 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, donanım ve demirbaş Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 19 – (1) 16/10/2008 tarihli ve 27026 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.